top of page

ბიზნეს კომუნიკაცია

ხანგრძლივობა
2 თვე/35 სთ
ფორმატი
დისტანციური
დასწრებული
ღირებულება
300₾
350₾

ბიზნეს კომუნიკაცია

ეფექტური კომუნიკაციისთვის საჭიროა გააცნობიეროთ, რომ ჩვენ ყველა სხვადასხვანაირად აღვიქვამთ სამყაროს და გამოიყენეთ ეს გაგება სხვებთან კომუნიკაციის სახელმძღვანელოდ. ეფექტური კომუნიკაციის სფეროში არსებული ტექნიკისა და ინსტრუმენტების შესწავლა და პრაქტიკა იწვევს ცალსახად წარმატებას კარიერის მშენებლობაში, ამბიციური პროექტების განხორციელებაში, მაღალი ბიზნესის და წარმოების შედეგებში!

 

კურსის შესახებ

 

თანამედროვე ბიზნესში დიდი რაოდენობით საკითხების გადაჭრის წარმატება და სიჩქარე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ეფექტურად შეუძლია თანამშრომელს ურთიერთობა მენეჯერთან, მენტორთან, კოლეგებთან, მომხმარებლებთან და პარტნიორებთან. ციფრულ ეპოქაშიც კი, ადამიანებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის წესები და პრინციპები ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად რჩება ნებისმიერი ბიზნესისთვის.

 

ეს კურსი ეხმარება სტუდენტებს გაიგონ ეფექტური კომუნიკაციის პრინციპები სამუშაო გარემოში. ეს ეხება ზეპირ კომუნიკაციას, საქმიანი მიმოწერას, როგორც წერილებში, ასევე სხვადასხვა მესინჯერებში, საზოგადოებაში სიტყვით გამოსვლის უნარ-ჩვევებს, ბიზნეს გარემოს სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის სპეციფიკას.

 

კურსი ეძღვნება უნარებისა და ცოდნის შეძენას ბიზნეს კომუნიკაციის სფეროში ბიზნესსა და ინდუსტრიულ გარემოში. კურსის მიზანია ეფექტური კომუნიკაციური უნარების შეძენა და პრაქტიკა ბიზნესსა და ბიზნეს გარემოში.

 

სწავლის შედეგები

 

კურსის ბოლოს, სტუდენტებს:

 

- შეუძლიათ გამოიყენონ თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, მათ შორის უცხო ენაზე, აკადემიური და პროფესიული ურთიერთობისთვის;

- შეუძლიათ კულტურათა მრავალფეროვნების ანალიზი და მხედველობაში მიღება კულტურათშორისი ურთიერთქმედების პროცესში;

- შეუძლიათ პრობლემური სიტუაციების კრიტიკული ანალიზი, სისტემური მიდგომის საფუძველზე, სამოქმედო სტრატეგიის შემუშავება.

 

ჩვენი კურსდამთავრებულების დასაქმება

 

ჩვენი სასწავლო ცენტრი თანამშრომლობს ბევრ კომპანიასთან, რათა საუკეთესო კურსდამთავრებულებს შესთავაზოს ღირსეული სამუშაო. სწავლების მთელი ჩვენი მეთოდოლოგია აგებულია აქტუალურ პრაქტიკულ მომენტებზე, რომლებიც სამუშაო პროცესში ყოველდღიურად გვხვდება. ამიტომ, თქვენთვის ადვილი იქნება საკუთარი თავის ახალ პოზიციაზე ინტეგრირება. ამისათვის საკმარისია სწავლის პროცესის მიმართ მაქსიმალურად საპასუხისმგებლო მიდგომა და ბოლოს თქვენ დაჯილდოვდებით დამსაქმებლის ინტერესით.

ლექტორი

პროფესორი მაია ივანიშვილი

მაია ივანიშვილი არის ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკავა აკადემიური თანამდებობა. სხვადასხვა წლებში კითხულობდა ლექციებს შემდეგ დისციპლინებში: მენეჯმენტის საფუძვლები, მენეჯმენტის თანამედროვე კონცეფციები, სტრატეგიული მენეჯმენტი, ოპერაციათა მენეჯმენტი და სხვა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული აქვს 10-მდე პუბლიკაცია.  

 

 

ახორციელებს ტრენინგებს სხვადასხვა სპეციალობის მსმენელებისთვის.

კურსის სილაბუსი

CV
ლექტორები
მაიკო.png

პროფესორი მაია ივანიშვილი

CV
დედა.png

პროფესორი სუზანა დობორჯგინიძე

CV
მაია სანიკიძე.png

პროფესორი მაია სანიკიძე

bottom of page